Pracownie

Pracownia Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej

Szczegóły
HPLC z detektorami MS-MS, QTRAPhplc2Analizator aminokwasów i amin biogennych
Pracownicy:
Aparatura:

Analizatory aminokwasów i amin biogennych, zestawy HPLC z detektorami klasycznymi (UV-VIS, PDA, refraktometrycznym, fluorescencyjnym) i specyficznymi (MS-MS, QTRAP), układ do szybkiej ekstrakcji, spektrofotometr UV-VIS, polarymetr, wirówki, wyparki próżniowe

Analizy:
 • analiza aminokwasów wolnych i związanych w próbach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 • oznaczanie amin biogennych
 • analiza cukrów rozpuszczalnych w wodzie w próbach pochodzenia roślinnego
 • analiza flawonoidów, glukozynolanów, oraz chlorofilu w próbach pochodzenia roślinnego
 • oznaczanie zawartości kwasów walerianowych
 • oznaczanie zawartości cukrów rozpuszczalnych
 • analiza zawartości skrobi ze stopniem skleikowania
 • oznaczenie zawartości sorbitolu
 • oznaczanie zawartości witaminy C
 • oznaczanie likopenu
 • oznaczanie zawartości pestycydów i mikotoksyn techniką HPLC/MS
 • analiza zawartości fosforu w żywności, paszach i glebie

Pracownia Analizy Wód

Szczegóły
wat2wat1
Pracownicy:
Aparatura:

chromatograf jonowy, spektrofotometr UV-VIS, pH-metry, spektrofotometr do pomiaru parametrów fizyko-chemicznych wód, tlenomierz, konduktometry, urządzenie do miareczkowania potencjometrycznego

Analizy:
 • przewodność elektryczna
 • pH
 • tlen rozpuszczony
 • barwa
 • mętność
 • azotany (V)
 • azotany (III)
 • azot amonowy
 • azot ogólny
 • fosfor ogólny
 • ortofosforany
 • chlorki
 • siarczany
 • kationy metali
 • ChZT
 • BZT
 • węgiel organiczny (OWO)
 • węgiel rozpuszczalny (RWO)

Pracownia Mikroskopii Optycznej i Elektronowej

Szczegóły
mic1
Pracownicy:
Aparatura:

transmisyjny mikroskop elektronowy, skaningowy mikroskop elektronowy, mikroskop stereoskopowy, mikroskop optyczny, mikroskop fluorescencyjny, ultramikrotom, napylarka sputronowa, komora laminarna

Analizy:
 • preparatyka obiektów i badania preparatów biologicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego metodami mikroskopii optycznej, fluorescencyjnej i elektronowej transmisyjnej i skaningowej w jasnym polu i negatywowo
 • wykonywanie zdjęć cyfrowych
 • analiza pierwiastkowa SEM za pomocą mikroanalizatora rentgenowskiego
 • obróbka zdjęć mikroskopowych: pomiary mikroskopowe odległości, kątów i pól
 • archiwizacja zdjęć mikroskopowych na nośnikach cyfrowych

Pracownia Chromatografii Gazowej i Spektrometrii Mas

Szczegóły
gc3gc2gc1
Pracownicy:
Aparatura:

Chromatografy gazowe wyposażone w detektory: FID, ECD, NPD, MS/MS - pułapka jonowa, potrójny kwadrupol, headspace

Analizy:

 

 • oznaczanie składu ilościowego i jakościowego kwasów tłuszczowych w próbkach tłuszczu pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 • oznaczanie zawartości i składu olejków eterycznych w produktach zielarskich i przyprawach
 • oznaczanie steroli
 • oznaczanie nikotyny w e-liquidach
 • analiza obrazu w chromatografii cienkowarstwowej
 • oznaczanie pestycydów i herbicydów

 

Pracownia Badań Środowiskowych

Szczegóły
pbs1
Pracownicy:
Aparatura:

spektrofotometr UV-VIS, chromatografy gazowe, spektrometr masowy GC/MS, spektrofotometr absorpcji atomowej, aspiratory powietrza

Analizy:

 

 • pomiar czynników szkodliwych i uciążliwych  dla zdrowia w środowisku pracy:
 • stężenia substancji chemicznych,
 • natężenia oświetlenia miejsc pracy
 • natężenie hałasu
 • monitoring biologicznych zanieczyszczeń powietrza

 

Pracownia Atomowej Spektrometrii Emisyjnej i Analizy Rentgenowskiej

Szczegóły
asear3asear2asear1
Pracownicy:
Aparatura:

Analizator rtęci, spektrometr ICP-MS, spektrometr FTIR, spektroflorymetr, spekrometr rentgenowski, mineraliztory mikrofalowe

Analizy:

 • analiza pierwiastkowa materiałów stałych, ciekłych, organicznych, nieorganicznych oraz nierozdrobnionych prób
 • równoczesny pomiar zawartości wielu mierzalnych pierwiastków wchodzących w skład próbki
 • zakres analizowanych pierwiastków: od berylu do uranu
 • szkolenia praktyczne w zakresie ICP-MS

Pracownia Analizy Podstawowych Składników Odżywczych

Szczegóły
fat3fat2fat1
Pracownicy:
Aparatura:

Analizatory białka, tłuszczu, włókna, błonnika pokarmowego, analizatory w bliskiej podczerwieni zboża i mięsa, analizator w przepływie FIA, suszarki, piec muflowy.

Analizy:

 

 • oznaczanie zawartości azotu i białka metodą Kjeldahla
 • oznaczanie zawartości tłuszczu metodą Soxhleta
 • oznaczanie wilgotności i suchej masy metodą wagową
 • oznaczanie popiołu metodą wagową
 • szacowanie wartości kalorycznej
 • oznaczanie soli kuchennej w mięsie i przetworach mięsnych metodą Volharda
 • oznaczanie włókna surowego i frakcji metodą ekstrakcyjno-wagową
 • oznaczanie błonnika pokarmowego metodą enzymatyczną
 • oznaczanie zawartości cukrów ogółem metodą Luffa-Schoorla
 • analiza składu podstawowego zbóż i nasion oleistych metodą NIR
 • analiza podstawowego składu mięsa metodą NIR
 • badanie zawartości azotanów i azotynów w produktach żywnościowych przy użyciu Wstrzykowego Analizatora Przepływowego FIA

 

Pracownia Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej

Szczegóły
Bezpłomieniowy spektrofotometr ASA spectrAA 880Z VARIANPłomieniowy spektrofotometr ASA SOLAR 939 UNICAMAnalizator rtęci AMA-254 ALTEC
Pracownicy:
Aparatura:

ASA płomieniowy, ASA z kuwetą grafitową, analizator rtęci, mineralizatory mikrofalowe, młynek kriogeniczny

Analizy:

 

 • analiza ilościowa śladów i mikrośladów w próbkach gleb, skał, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego techniką płomieniową (Na, K, Mg, Ca, Zn, Cd, Mn, Fe, Co, Ni, Cu) i bezpłomieniową (Cd, Pb, As, Se)
 • analiza ilościowa Hg techniką zimnych par
 • badania fluorescencyjne związków biologicznie czynnych posiadających bardzo małe współczynniki ekstynkcji
 • badania ilościowe i jakościowe związków pochodzenia organicznego (np. komponenty bio-diesla) techniką FT-IR